Počet položek: 0 0,- Kč

Obchodní podmínky

PŘEDEM SE VÁM OMLOUVÁME ZA DLOUHÉ PSANÍ, BOHUŽEL, JE TO NUTNÉ.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) OSVČ Zdeněk Navrátil, se sídlem Pelešany 145, 511 01  Turnov, Česká republika, IČO: 86689312, DIČ: CZ7710132573 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jejímž předmětem je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc označenou v internetovém obchodu prodávajícího (dále jen „zboží“), umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k této věci a závazek kupujícího tuto věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu (dále jen „kupní smlouva“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.namodel.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.namodel.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Prodávající si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.6. Kupní smlouva se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávky zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může také objednávat zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za škody při porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy vč. obchodních podmínek.
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH a tzv. recyklačního poplatku. Údaje o druhu zboží a ceně tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.3. Pro objednání zboží kupující objednávané zboží „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu a vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 písm. b) až e) občanského zákoníku o:
- označení objednávaného zboží a jeho hlavních vlastnostech,
- ceně zboží, případně způsobu jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Souhlasím s podmínkami a závazně objednávám“, tímto úkonem učiní kupující závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po přijetí objednávky toto kupujícímu potvrdí e-mailem, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „e-mailová adresa kupujícího“).
3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu e-mailem, a to na e-mailovou adresu kupujícího.
3.7. Storno objednávky může kupující bez souhlasu prodávajícího provést maximálně do 24 hodin od objednání avšak storno objednávky nelze provést, pokud bylo zboží již vyexpedováno (potvrzení o odeslání).
3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) anebo pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží.
3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti na dobírku v místě dodání určeném kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-8529760217 / 0100 (Komerční banka) nebo 2300636157 / 2010 (FIO banka) - dále jen „účet prodávajícího“
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Zboží je rezervováno po dobu 5 dnů od potvrzení objednávky.
4.4. Při platbě převodem je zboží expedováno po připsání peněz na účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží kupujícím.
4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.), požadovat úhradu celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat a sčítat.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy mimo jiné v případech, jde-li o dodávku:

i) zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícímu a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,

ii) zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

iii) zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

iv) zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

v) zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

novin, periodik nebo časopisů.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. těchto podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu firmy prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@namodel.cz (uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu - pokud možno kopii faktury). Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud kupující v této lhůtě odstoupení od kupní smlouvy odešle.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Kupující se zavazuje prodávajícímu vrátit zboží nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu, ve stavu, v jakém bylo při převzetí kupujícím včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody apod.) a příslušenství. Poruší-li kupující shora povinnost dle shora uvedené věty tohoto ustanovení, odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží. Zakoupené zboží kupující doručí do sídla firmy NAMODEL.CZ - Zdeněk Navrátil. Zboží zašlete nejlépe doporučeně a pojištěné. Nezasílejte vrácené zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

5.4. Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

6. REKLAMACE
6.1. Zákazník je povinen překontrolovat před převzetím zásilku není-li poškozená. V žádném případě nedoporučujeme podepisovat řidiči převzetí před důkladnou kontrolou zboží. V případě zjevného poškození je nutné s řidičem sepsat protokol o poškození zásilky. Na reklamace mechanického poškození výrobku zjištěné po podpisu přepravního listu a odjezdu dopravce nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky dopravce.
6.2. Zakoupené zboží kupující po dohodě doručí na své vlastní náklady do sídla firmy NAMODEL.CZ - Zdeněk Navrátil. Zboží zašlete nejlépe doporučeně a pojištěné. Nezasílejte vrácené zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení reklamace.

 

7. PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí kupujícím nemá vady, zejména, že:
a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. V případě, že zboží nemá vlastnosti uvedené shora v čl. 7 odst. 7.1. obchodních podmínek, má kupující právo:
i) požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,
ii) pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti;
iii) není-li postup dle bodů i) a ii) shora možný, může kupující odstoupit od kupní smlouvy,
iv) je-li postup dle bodů i) až iii) shora vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
7.4. Kupující má právo na dodání nového zboží bez vad, respektive výměnu součásti zboží, týká-li se vada pouze součásti zboží, nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy také v následujících případech:
i) pokud kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt odstranitelné vady po opravě,
ii) pokud kupující nemůže zboží řádně užívat pro větší počet odstranitelných vad.
7.5. Kupující má namísto práv popsaných v čl. 7 odst. 7.3. a 7.4. obchodních podmínek vždy právo na přiměřenou slevu u kupní ceny zboží, a to v případě výskytu jakékoliv vady. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže
7.6. Práva z vad zboží popsaná shora v čl. 7 odst. 7.3. až 7.5. obchodních podmínek má kupující bez ohledu na to, zda zboží bylo vadné již při jeho převzetí kupujícím, nebo zda se vada vyskytla na zboží ve lhůtě uvedené níže v čl. 7 odst. 7.6. obchodních podmínek.
7.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží kupujícím. Shora uvedené neplatí v následujících případech:
i) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
ii) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním,
iii) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,
iv) vyplývá-li to z povahy věci
7.7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
7.8. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu
7.9. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: NAMODEL.CZ - Zdeněk Navrátil, Pelešany 145, 511 01  Turnov, Česká republika.

 

8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. Způsob doručení zboží je určen prodávajícím viz bod 9. Doprava a dopravné, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

8.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

8.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího viz. bod 9. Doprava a dopravné.

8.5. Účinky odevzdání zboží kupujícímu nastávají okamžikem, kdy dopravce zboží kupujícímu předá, nebo kdy jej kupující osobně vyzvedne od prodávajícího.

8.6. Zboží uvedené na webovém rozhraní "skladem" je expedováno v den objednání nebo následujicí pracovní den. Zboží uvedené  "skladem u dodavatele" je expedováno do 5 pracovních dnů. Zboží uvedené "na objednávku" je expedováno v závislosti na podmínkách dodavatelů a výrobců (termín dodání bude konzultován se zákazníkem individuálně).

 

9. DOPRAVA A DOPRAVNÉ
Zboží je doručováno Českou poštou s.p. v pracovních dnech. O odeslání zboží dopravní službou budete informováni prostřednictvím e-mailu. Česká pošta s.p. bude kupujícího telefonicky (SMS) kontaktovat ohledně doručení zboží. Do zahraničí zboží nezasíláme.

Česká pošta, platba předem na bankovní účet - 139,-Kč

Česká pošta, dobírka - 184,-Kč

DPD, platba předem na bankovní účet - 139,-Kč

DPD, dobírka - 184,-Kč

Nákup nad 1.500,-Kč = DOPRAVA ZDARMA!

 

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

10.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

10.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

11.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob přepravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 12.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
11.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

 

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12.2. Zpráva je doručena:

- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

13. INFORMAČNÍ POVINNOST PRODÁVAJÍCÍHO

13.1. Prodávající tímto ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 občanského zákoníku sděluje kupujícímu následující údaje:

i) údaje prodávajícího jsou Zdeněk Navrátil - NAMODEL.CZ, IČ: 86689312, se sídlem Česká republika, Turnov, Pelešany 145, PSČ 511 01, e-mail: info@namodel.cz, telefon: +420 734 121 951,
ii) údaje ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 písm. b) až e) občanského zákoníku jsou uvedeny v objednávce ve smyslu čl. 3 odst. 3.3. obchodních podmínek,
iii) údaje o právech z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v čl. 6 a 7 obchodních podmínek,
iv) údaje o funkčnosti digitálního obsahu zboží, včetně technických ochranných opatření jsou uvedeny u popisu konkrétního zboží na webovém rozhraní obchodu,
v) údaje o součinnosti digitálního obsahu zboží s hardwarem a softwarem, které jsou prodávajícímu známy, jsou uvedeny u popisu konkrétního zboží na webovém rozhraní obchodu.
13.2. Prodávající tímto ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 občanského zákoníku sděluje kupujícímu následující údaje:
i) v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní obchodu nevznikají prodávajícímu žádné náklady na prostředky komunikace na dálku, vyjma základní sazby odměny poskytovatele internetového připojení kupujícího,
ii) podmínky, lhůta a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy jsou uvedeny v čl. 5 obchodních podmínek,
iii) v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující náklady za navrácení zboží v případě, že zboží nebude pro svou povahu možné vrátit obvyklou poštovní cestou.

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

14.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

14.6. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a souhlasí s nimi.

Copyright © namodel.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© namodel.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace